Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Maramureș R.A. anunță organizarea selecției pentru postul de director dezvoltare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și a NORMELOR METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 aprobate prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 722 din 28 septembrie 2016.

Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, la sediul Aeroportului Internațional Maramureș, din loc. Tăuții Măgherăuș, str. 66, nr. 22, jud. Maramureș și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură, a unei declarații de intenție și susținerea de interviuri de selecție, după următorul calendar:


Publicarea anunțului 08.02.2021
Depunerea candidaturilor se va face până în data de 12.03.2021, orele 13:00
Evaluarea dosarelor de candidatură se va face până în data de 17.03.2021
Informarea candidaților respinși de pe lista lungă: 18.03.2021
Realizarea listei scurte a candidaților: 18.03.2021
Informarea candidaților eliminați de pe lista lungă: 19.03.2021
Afișarea listei scurte și comunicarea către candidații din lista scurtă a faptului că în termen de 15 zile trebuie să depună în scris la întreprinderea publică, declaraţia de intenţie: 22.03.2021
Publicarea Scrisorii de Așteptări pe site-ul Regiei Autonome: până la data de 22.03.2021;
Depunerea declarațiilor de intenție până în data de 08.04.2021, ora 14:00;
Interviul de selecție a candidaților: începând cu data de 12.04.2021, conform orarului comunicat telefonic fiecărui candidat;
Finalizarea listei scurte a candidaților, întocmirea și transmiterea către membrii Consiliului de administrație a raportului pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia, afisarea /comunicarea listei scurte a candidaților: 15.04.2021
Numirea directorilor selectați până la data de 23.04.2021
Încheierea Contractelor de mandat: până la data de 05.05.2021

Comisia de Selecție va analiza documentele depuse, în vederea selectării candidaților ce îndeplinesc condițiile de participare la interviu. Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu se publică. Dosarele de candidatură sunt evaluate în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecţie, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii ale profilului de candidat sunt respinse din lista lungă. Candidaţii rămași în lista lungă sunt eliminaţi ulterior în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidaţi pentru fiecare post
de director, rezultând astfel lista scurtă.

Candidaţii respinşi sau eliminați de pe lista lungă sunt informaţi în scris de comisia de selecție despre această decizie. Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către comisia de selecţie, în baza planului de interviu. După finalizarea interviurilor, comisia de selecţie întocmeşte raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia. Lista scurtă se publică pe pagina de internet a regiei.

În cadrul interviului se testează abilitățile manageriale ale candidaților cu luarea în considerare a declarației de intenție, precum și cunoștințele din legislația specifică sectorului și funcției pentru care candidează conform bibliografiei.

Posturi în selecție:
1 post director dezvoltare

Condițiile de înscriere:

1. Pentru postul de director dezvoltare

a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând SEE;
b) studii superioare de lungă durată (sau licență + master după sistemul Bologna) și/sau master în domeniul marketing, management, relații publice, juridice, economice, tehnice sau similare;
c) experiență relevantă de minim 5 ani în posturi de conducere în domeniu, în societăți, regii autonome, alte tipuri de agenți economici, administrație publică sau alte domenii de activitate asimilate acestora;
d) capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;
e) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
d) cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office (word, excel, power point), navigare Internet;
e) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
f) abilităţi de relaționare în afaceri;

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

a) copie după actul de identitate;
b) CV în format EuroPass, însoțit de documente care dovedesc toate susținerile referitoare la studii, specializări, experiență, poziții profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel susținute nu vor fi luate în considerare
c) copii după acte de studii;
d) declarație de intenție – se va depune până la data de 08.04.2021, ulterior publicării listei scurte a candidaților și publicării scrisorii de așteptări, conform calendarului mai sus prezentat;
e) cazier judiciar;
f) declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională (modelul declarației se va descărca de pe site-ul regiei autonome);
g) declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție (modelul declarației se va descărca de pe site-ul regiei autonome);
h) adeverință medicală valabilă;
i) scrisoare de recomandare și caracterizare profesională, de la ultimul loc de muncă. Scrisoarea va fi semnată de către reprezentantul legal al entității care o emite (în cazul în care ultimul loc de muncă a fost/este un aeroport, documentul va fi semnat de către reprezentatul legal al autorității tutelare);
j) opis dosar înscriere;
k) dosar plic.


Criterii de evaluare a candidaților:

Criteriile de evaluare vor fi avute în vedere astfel cum sunt reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și a NORMELOR METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 , aprobate prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 722 din 28
septembrie 2016.

Interviul va verifica, conform actelor normative mai sus arătate următoarele domenii:

I. Cunoștințe privind guvernanța corporativă
II. Cunoștințe privind funcționarea regiilor autonome
III. Abilități manageriale evaluate prin următoarele competențe:
1. Capacitate de luare a deciziei
2. Orientare către rezultate
3. Capacitate de rezolvare a problemelor
4. Capacitate de analiză și sinteză
5. Capacitate de control
6. Abilități de comunicare


Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunț se depun până la data 12.03.2021, orele 13.00, la secretariatul Aeroportului Internațional Maramureș R.A. din loc Tăuții Măgherăuș, str. 66, nr. 22, jud. Maramureș, ÎN DOSAR PLIC SIGILAT ȘI SEMNAT, unde vor primi un număr de înregistrare.

Dosarul va avea menționat:
“Candidatura pentru funcția de director dezvoltare al Aeroportului Internațional Maramureș R.A.”, postul vizat, precum și numele, prenumele, domiciliul, numărul de telefon și adresa de e-mail ale candidatului.

Comunicarea către candidați va fi efectuată prin e-mail și opțional telefonic cu privire la actele, elementele și etapele procedurii de selecție precum și cu privire la eventuale modificări în calendarul planului de selecție.

Persoană de contact: ANA BONDREA – TEL. 0262 22 33 94

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE